Centrum Zdrowego Żywienia Anna

Anna Ciesielska
Jeśli już tu tra­fi­łeś, prze­czy­taj moje książki.

Masz dużo do zyska­nia. Z pew­no­ścią prze­ży­jesz szok, bo burzę w nich obo­wią­zu­jące sche­maty i przy­zwy­cza­je­nia. Skoro tu zaj­rza­łeś, zna­czy, że coś Cię nie­po­koi i cze­goś szukasz.

Wiesz, kiedy doko­nują się rze­czy wielkie?

Kiedy jeste­śmy otwarci na NOWE. Jednak w tym przy­padku nowe ozna­cza stare jak świat, bowiem są to odwieczne zasady Porządku Wszechświata. Na nich opiera się medy­cyna chiń­ska, a są to jin-jang i Pięć Przemian.

Filozofia Zdrowia Filozofia Życia Filozofia Smaku