Archiwum autora: Anna CiesielskaNowe terminy kursów

Kurs Kuchni Pięciu Przemian 27–29 paź­dzier­nika 2o17 roku Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie. Kolejny kurs pod­sta­wowy, dla “świe­ży­nek”, czyli osób roz­po­czy­na­ją­cych swą przy­godę z Kuchnią PP i dla tych, któ­rzy chcie­liby usys­te­ma­ty­zo­wać i roz­sze­rzyć posia­daną już wie­dzę na temat goto­wa­nia według Pięciu Przemian. Wytłumaczone … Czytaj dalej

Parę słów o naszym zdrowiu

Zawsze nur­to­wały mnie przy­czyny naszych nie­do­ma­gań: ane­mia, aler­gia, pro­blemy z tra­wie­niem, zapar­cia, chro­niczne katary. Wiedziałam, że PP-owe jedze­nie porząd­kuje nasze zdro­wie sku­tecz­nie i nie­za­wod­nie. Ale nie­zbędna była do tego dys­cy­plina. W “Filozofii Zdrowia” pisa­łam, że nie pole­cam wita­min (suple­men­tów). “Przypadek” jed­nak spra­wił, … Czytaj dalej

III Zjazd PP 4–6.08.2017

Kochani, bar­dzo Wam dzię­kuję za III PP-owy Zjazd!  Dziękuję Wam za przy­by­cie, było Was sporo. Dziękuje za cie­pło i za ser­decz­ność. Dziękuję za wspa­niałą atmos­ferę, za upo­minki, za prze­piękne kwiaty, za cud­nych muzy­kan­tów. Wasza obec­ność świad­czy o zaan­ga­żo­wa­niu i zaufa­niu do wie­dzy, która … Czytaj dalej

Kurs Pięciu Przemian 7–9.07.2017

Kochani! Ogłaszam, że w przy­go­to­wa­niu jest kurs Kuchni Pięciu Przemian, który odbę­dzie się w dniach 7–9.07.2017, po raz pierw­szy w prze­pięk­nie poło­żo­nym Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Kurs będzie kur­sem mie­sza­nym, prze­zna­czo­nym dla osób dopiero roz­po­czy­na­ją­cych swoją przy­godę z Kuchnią Pięciu Przemian (świe­żynki) oraz dla … Czytaj dalej

Świąteczne życzenia

Mamy czas pod­nio­sły, ważny, szcze­gólny. Czas zadumy, reflek­sji — Święta Wielkanocne. Ale jest to jed­no­cze­śnie czas odnowy, nadziei, rado­ści. Spędźcie ten czas Kochani — abso­lut­nie bez pre­sji — naj­po­god­niej, naj­we­se­lej, naj­ra­do­śniej jak tylko potra­fi­cie! Zostawcie tro­ski, cier­pie­nie, zmar­twie­nia, obawy, na … Czytaj dalej

refleksja na zakręcie

Bo ja jestem pro­szę pana na zakrę­cie — koła­czą mi się w gło­wie słowa Agnieszki Osieckiej, wyśpie­wane wybor­nie przez Krystynę Jandę. Oj tak! Ale czym jest ten zakręt? Utratą rów­no­wagi, sta­bil­no­ści. Gdzieś Cię ściąga, poja­wiają się stra­chy, żal. Nie wie­rzę, że ktoś … Czytaj dalej

Moje pokursowe refleksje

Mamy za sobą kolejny kurs PP Ciesielskiej. Myślę, że potrzebne jest to pod­kre­śle­nie — Kuchnia PP Anny Ciesielskiej. Jest wiele szkół pię­ciu prze­mian czy feng shui, mimo że bazą są nie­zmienne prawa regu­lu­jące życie na Ziemi i we Wszechświecie. Wszystko  bowiem … Czytaj dalej

Terminy kursów

Kochani w listo­pa­dzie i grud­niu będzie tylko po jed­nym kur­sie. W listo­pa­dzie 19, 20  w grud­niu zaś 10,11. Zapraszam tych, któ­rzy mogą i chcą przy­je­chać do Centrum na Św. Marcinie. Będziemy roz­wa­żać zimowe jedze­nie, świą­teczne też, a jak będzie taka potrzeba, to i o emo­cje zaha­czymy Warunki … Czytaj dalej

Terminy kursów

Kochani, w paź­dzier­niku odbędą się dwa kursy: 8–9 i 22–23. Nie będzie już podziału na kursy dla zaawan­so­wa­nych i świe­ży­nek, bo i tak się mik­su­je­cie. Kto doj­rzał, kto ma potrzebę, kto chce – niech przy­jeż­dża. Zapraszam! Na kur­sie prze­wa­lam wszyst­kich razem i każ­dego z osobna w spra­wach … Czytaj dalej

Jesienne ucztowanie?

  Co jemy latem i jesie­nią? Przypomnę ciii­chutko, NIC KWAŚNEGO,  SUROWEGOZIMNEGO!!!!! Nie wie­rzy­cie? No dobra, pró­buj­cie Trochę jed­nak poma­ru­dzę. Jesienią zbie­ramy plony, nie tylko w ogro­dzie czy na działce. Rozliczamy się rów­nież z tego, jak trak­to­wa­li­śmy nasze ciało latem. Robimy bilans strat … Czytaj dalej