Archiwum autora: Anna Ciesielskajak już nic, to chociaż Coś…

  Muzo, pro­szę Cię o jeden mały wier­szyk może być o bie­dronce jak u księ­dza Jana albo o cebuli czy chmu­rach jak u Wisławy może być o spo­tka­niu raczej nie roz­sta­niu nie musi być mądry byle nie był głupi a może jakaś oda na przy­kład do? nie, oda zbyt pate­tyczna z reguły … Czytaj dalej

Zbiegi okoliczności

W domu więk­szy spo­kój, więc pla­no­wa­łam, że coś napi­szę, może reflek­sję o Zjeździe? Jednak rze­czy dzieją się same… Zadzwoniła pani Fornal, roz­ma­wia­ły­śmy długo. Między innymi o przy­jem­no­ści roz­ma­wia­nia z osobą, która rozu­mie co się mówi i myśli. Przypomniała mi rów­nież wiersz z Jej zbiorku “tu … Czytaj dalej

Terminy kursów

Kochani, w sierp­niu zapla­no­wa­łam tylko jeden kurs, dla począt­ku­ją­cych.  Wzięłam pod uwagę już zapla­no­wany czas Waszych urlo­pów. Kurs odbę­dzie się 20,21 sierp­nia  w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6. Dzwońcie w godzi­nach 10–17, oprócz week­en­dów — 618 553 294 Jak zwy­kle wyży­wie­nie na miej­scu, pię­cio­prze­mia­nowe, … Czytaj dalej

Program II Zjazdu PPowców

Kochani, poni­żej przy­bli­żony pro­gram naszego zjazdu w Puszczykowie. Intencją naszą jest, by całość prze­bie­gała natu­ral­nie, spon­ta­nicz­nie. Bez sztyw­nych ram cza­so­wych, odgór­nych naka­zów, zaka­zów, ocze­ki­wań… By było wła­śnie tak, jak ma być, czyli rado­śnie Tym razem nie będziemy obie­rać, kroić, sma­żyć i goto­wać! … Czytaj dalej

Relacja pokursowa i nowa wiadomość

  Kochani, po ostat­nim kur­sie (12,13) dla począt­ku­ją­cych, zde­cy­do­wa­łam, że kursy te będą obej­mo­wały rów­nież tema­tykę o emo­cjach. Zatem na kursy dla począt­ku­ją­cych mogą zapi­sy­wać się Ci któ­rzy chcą, Ci któ­rzy dopiero zaczy­nają i Ci któ­rzy już gotują, ale na kur­sach jesz­cze … Czytaj dalej

Terminy kursów w czerwcu i lipcu

KOCHANI, PODAJĘ TERMINY KURSÓW W NAJBLIŻSZYM CZASIE Kurs dla zaawan­so­wa­nych (emo­cje) : 11–12 czer­wiec Kurs dla począt­ku­ją­cych (żywie­nie PP) : 18–19 czer­wiec Kursy odbędą się tra­dy­cyj­nie w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6. tele­fon 61 855 32 94 (pon-pt, 10–17) W zależ­no­ści od … Czytaj dalej

Drugi Zjazd, informacji c.d.

Witajcie Kochani, Obiecałyśmy infor­mo­wać Was na bie­żąco o postę­pach w orga­ni­za­cji naszego spo­tka­nia, mamy zatem kwe­stię wartą uwagi. Po roz­mo­wie z sze­fową ośrodka w któ­rym za chwil kilka przyj­dzie nam bie­sia­do­wać, zakle­pane zostało ogni­sko, piękne, wiel­kie, można wygo­oglo­wać — jest gale­ria — i to wła­śnie … Czytaj dalej

Drugi Zjazd PP

Witajcie Kochani Nawiązując do wpisu Pani Ani, chcemy dodać od sie­bie kilka słów. Życie ser­wuje cza­sami swój, nieco odmienny od naszego sce­na­riusz i tak się wła­śnie stało. Szelejewo na ten czas nie było gotowe, ale może w przy­szło­ści Tymczasem.. jakby z nieba, spa­dło nam … Czytaj dalej

Drugi Krajowy Zjazd PP

Kochani, z przy­czyn od nas nie­za­leż­nych zmie­niały się data i miej­sce naszego dorocz­nego spo­tka­nia. Ostatecznie widzimy się 15–17 lipca w Puszczykowie, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym. Zarezerwowane są dwie doby — piątek/sobota i sobota/niedziela. Przy zapi­sach obo­wią­zy­wać będzie wpłata w wyso­ko­ści 220 od osoby za dwie doby. … Czytaj dalej

Słowa

  Słowa pół­noc­no­ame­ry­kań­skich Indian są dla mnie resume i potwier­dze­niem, ale i zro­zu­mie­niem moich wybo­rów w rela­cjach part­ner­skich, szcze­gól­nie ostat­nich paru lat. Turbulencje były i pew­nie jesz­cze będą. Jednak mam abso­lutną pew­ność, że miłość nie znosi pół­środ­ków, że miłość to nasze dłu­gie, cier­pliwe życie, … Czytaj dalej