Drugi Zjazd, informacji c.d.

Witajcie Kochani,
Obiecałyśmy infor­mo­wać Was na bie­żąco o postę­pach w orga­ni­za­cji naszego spo­tka­nia, mamy zatem kwe­stię wartą uwagi. Po roz­mo­wie z sze­fową ośrodka w któ­rym za chwil kilka przyj­dzie nam bie­sia­do­wać, zakle­pane zostało ogni­sko, piękne, wiel­kie, można wygo­oglo­wać — jest gale­ria — i to wła­śnie ogni­sko z racji swo­jego poten­cjału i gaba­ry­tów ;) przyj­mie i ugo­ści nie­złą sumkę ludzi. Domyślamy się, że będą osoby miej­scowe i z oko­lic Poznania, któ­rym noc­leg nie będzie potrzebny, jak naj­bar­dziej zapra­szamy! Niezbędne jest jed­nak wpi­sa­nie się na listę oraz uisz­cze­nie opłaty za ogni­sko i ewen­tu­alne posiłki. Ten koszt podamy nie­ba­wem, oscy­luje on jed­nak w gra­ni­cach 60zł. Dotyczy także dzieci powy­żej 3 roku życia.
Kochani, mamy dużo pytań o dzieci. Cena — dzieci 3–12 lat płacą połowę stawki. Dzieci star­sze i mło­dzież — stawka doro­sła. Teoretycznie dzieci można zabrać, jed­nak cha­rak­ter imprezy nie jest przy­go­to­wany “pod dzieci” a one jed­nak, wyma­gają opieki. Może warto, zwłasz­cza w kwe­stii malusz­ków, uszczę­śli­wić nimi dziad­ków na week­end? To tylko mała suge­stia, decy­zja oczy­wi­ście Wasza :)
No i dzia­łamy dalej!
Trzymajcie się cie­pło :)
Monika & Imbirka77