Drugi Zjazd PP

Witajcie Kochani

Nawiązując do wpisu Pani Ani, chcemy dodać od sie­bie kilka słów.

Życie ser­wuje cza­sami swój, nieco odmienny od naszego sce­na­riusz i tak się wła­śnie stało. Szelejewo na ten czas nie było gotowe, ale może w przy­szło­ści ;) Tymczasem.. jakby z nieba, spa­dło nam Puszczykowo a w nim Leśny Ośrodek Szkoleniowy. Miejsce bar­dzo uro­kliwe, gwa­ran­tu­jące nam odro­binę kom­fortu :)

Pracujemy (doga­du­jemy się, tar­gu­jemy) nad wszel­kimi szcze­gó­łami naszego spotkania.

Prosimy, by osoby chętne zgła­szały się na maila kaesa7@wp.pl, a osoby już zgło­szone — potwier­dziły chęć uczest­nic­twa w zmie­nio­nym miej­scu i cza­sie. LISTA TWORZY SIĘ NA NOWO!

Osoby zgła­sza­jące swój udział, w odpo­wie­dzi otrzy­mają dane do wpłaty poniż­szej kwoty. Wpłata jest nie­zbędna do osta­tecz­nego potwier­dze­nia wpisu na listę uczestników.

Rzecz bar­dzo istotna — cena spo­tka­nia to 220 zł od osoby (2 doby ze śnia­da­niami oraz skromny sobotni obiad i kola­cja), warto zaopa­trzyć się w swój pro­wiant na piąt­kową kolację.

Liczba miejsc jest ogra­ni­czona, zatem pospiesz­cie się z zapi­sami :)

Czekajcie na następne szcze­góły, będziemy na bie­żąco o wszyst­kim infor­mo­wać :)

Już czu­jemy, że impreza będzie wypa­siona!!! w końcu miej­sce zobo­wią­zuje :)

PS. Kochani, przy­go­tuj­cie swoje cie­kawe histo­rie PP-owe, będzie konkurs!!!!

Pozdrawiamy i zachę­camy do udziału :)))

Monika & Imbirka