Filozofia smaku

Filozofia smaku

Nowe prze­pisy ze szczyptą refleksji

Kochani, w “Filozofii Smaku” sku­piam się na sztuce zrów­no­wa­żo­nego goto­wa­nia i dosma­ko­wy­wa­nia wg wła­snych ocze­ki­wań. Kuchnia to nie­do­ce­niane labo­ra­to­rium. Tworzone w nim w garn­kach i na ogniu ener­gie powinny być z sza­cun­kiem i nale­ży­cie wyko­rzy­sty­wane dla naszego zdrowia.

Czego nam potrzeba? Talerza gorą­cej zupy ze szczyptą miło­ści. Bo gotu­jąc daje­cie cie­pło, czu­łość i tro­skę. Próbujcie, sma­kuj­cie, baw­cie się prze­pi­sami! Macie ich już w sumie — razem z poprzed­nimi — ponad czte­ry­sta:). Przydadzą się zarówno sta­rym wyja­da­czom, jak i zupeł­nym świeżynkom.

A więc, jeśli kochasz, gotuj!