Kurs Pięciu Przemian 7–9.07.2017

Kochani!

Ogłaszam, że w przy­go­to­wa­niu jest kurs Kuchni Pięciu Przemian, który
odbę­dzie się w dniach 7–9.07.2017, po raz pierw­szy w prze­pięk­nie poło­żo­nym Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.

Kurs będzie kur­sem mie­sza­nym, prze­zna­czo­nym dla osób dopiero roz­po­czy­na­ją­cych swoją przy­godę z Kuchnią Pięciu Przemian (świe­żynki) oraz dla osób doświad­czo­nych w goto­wa­niu tą metodą – chcą­cych zgłę­bić posia­daną już wie­dzę na ten temat oraz słu­żyć radą i doświad­cze­niem oso­bom młod­szym stażem.

Cena kursu 550zł – w cenie ujęte są dwa noc­legi, pełne “cie­siel­skie” wyży­wie­nie (zaczy­na­jąc od piąt­ko­wej cie­płej kola­cji, na nie­dziel­nej popo­łu­dnio­wej kawce koń­cząc) oraz koszty samych wykła­dów (pro­wa­dzo­nych oczy­wi­ście przeze mnie).

Osoby zde­cy­do­wane pro­szę o kon­takt tele­fo­niczny pod nume­rem 500380577 lub mailo­wym: ciesielskiepp@gmail.com

Potwierdzeniem przy­by­cia oraz auto­ma­tycz­nie zagwa­ran­to­wa­niem sobie miej­sca na naj­bliż­szym kur­sie będzie wpłata kwoty 550zł na konto Organizatora:
Siódme Niebo
Monika Buczyłowska
Credit Agricole 10194010763163750100000000

Zapraszam Was gorąco :)