Nowe terminy kursów

Kurs Kuchni Pięciu Przemian

27–29 paź­dzier­nika 2o17 roku

Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie.

Kolejny kurs pod­sta­wowy, dla “świe­ży­nek”, czyli osób roz­po­czy­na­ją­cych swą przy­godę z Kuchnią PP i dla tych, któ­rzy chcie­liby usys­te­ma­ty­zo­wać i roz­sze­rzyć posia­daną już wie­dzę na temat goto­wa­nia według Pięciu Przemian. Wytłumaczone zostaną pod­stawy i zasady, które two­rzą Porządek Rzeczy we Wszechświecie i na Ziemi. Kuchnia Pięciu Przemian pod­lega tym samym regu­łom. Uczestnicy będą mieli oka­zję pytać o wszystko, wymie­niać się doświad­cze­niami z innymi gotu­ją­cymi; jak i roz­wiać wszel­kie swe wąt­pli­wo­ści, poja­wia­jące się szcze­gól­nie na początku pię­cio­prze­mia­no­wej drogi :)

Warunkiem uczest­nic­twa w kur­sie jest pod­sta­wowa zna­jo­mość zasad tej kuchni.

Wypadałoby zatem, prze­czy­tać moje książki: Filozofię Zdrowia, Filozofię ŻyciaFilozofię Smaku. Liczę na to, że Wasza orien­ta­cja w tema­cie, pozwoli nam na dobrą, owocną wymianę myśli i wra­żeń :)

Podczas kursu będą dostępne przy­prawy, książki i nie tylko :) Zadba o to nasz mobilny skle­pik Salci Pieprzyk.

Kurs — kolejny już raz — orga­ni­zuje Monika Buczyłowska :)

Wykłady popro­wa­dzę ja, Anna Ciesielska.

Zgłoszenia przyj­mo­wane są pod nr tele­fonu 500380577

bądź mailowo: mbuczylowska@gmail.com

Koszt kursu — 550zł (koszt obej­muje 2 noc­legi, pełne wyży­wie­nie oraz cenę zajęć/wykładów)

Wpłatę pro­szę uisz­czać na konto:

SIÓDME NIEBO Monika Buczyłowska 101940107631637501000000

Serdecznie Wszystkich zapra­szamy :)

Anna Ciesielska