Parę słów o naszym zdrowiu

Zawsze nur­to­wały mnie przy­czyny naszych nie­do­ma­gań: ane­mia, aler­gia, pro­blemy z tra­wie­niem, zapar­cia, chro­niczne katary. Wiedziałam, że PP-owe jedze­nie porząd­kuje nasze zdro­wie sku­tecz­nie i nie­za­wod­nie. Ale nie­zbędna była do tego dyscyplina.

W “Filozofii Zdrowia” pisa­łam, że nie pole­cam wita­min (suple­men­tów). “Przypadek” jed­nak spra­wił, że w rodzi­nie mam suple­men­to­wego fachowca Rozmowy z nim spo­wo­do­wały, że zaczę­łam drą­żyć temat poja­wia­ją­cych się na rynku pre­pa­ra­tów. Od dłuż­szego czasu docie­kam, spraw­dzam, upew­niam się czy któ­reś z nich mogłyby nam słu­żyć. Wiecie dobrze, że nie polecę Wam niczego czego nie jestem pewna.

Na przy­kład wita­mina B-12, trudno przy­swa­jalna przez orga­nizm, a nie­zbędna w pro­ce­sie krwio­twór­czym, poja­wiła się pod posta­cią metyl­ko­ba­la­miny, która jest bar­dzo dobrze przy­swa­jana przez orga­nizm. Podobnie sprawa ma się z magne­zem, który na rynku wystę­puje jako skład­nik róż­nych związ­ków che­micz­nych, ale tylko nie­które są dobrze wchłaniane.

Pamiętajcie jed­nak, że żaden suple­ment diety nie może być sto­so­wany jako sub­sty­tut zróż­ni­co­wa­nej diety. Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że pod­stawą naszego zdro­wia jest odpo­wiedni spo­sób odży­wia­nia i dys­cy­plina. Suplementy sto­su­jemy w sytu­acjach szcze­gól­nych, takich jak cho­roba, rekon­wa­le­scen­cja lub wcze­śniej­sze poważne błędy żywie­niowe, które dopro­wa­dziły orga­nizm do ruiny.

Nie wpro­wa­dzaj­cie żad­nych suple­men­tów w ciemno, kon­tro­luj­cie regu­lar­nie Wasze ewen­tu­alne nie­do­bory i spraw­dzaj­cie, czy na naszej PP-owej kuchni, orga­nizm nadal potrze­buje wspar­cia w postaci wita­min czy innych pre­pa­ra­tów. Pamiętajcie, że rege­ne­ra­cja orga­ni­zmu nawet na kuchni PP trwa i musimy to zaak­cep­to­wać. Suplementy nie są przy­spie­sza­czami zdro­wie­nia, jed­nak w nie­któ­rych wypad­kach mogą być nie­zbędne. I nie zapo­mi­naj­cie, że wpro­wa­dza­jąc suple­menty i tak musi­cie bar­dzo dbać o to, co zja­da­cie na co dzień.

Jeśli zde­cy­du­je­cie się na jakiś suple­ment, zer­k­nij­cie do naszego skle­piku. Postaraliśmy się o pre­pa­raty naj­lep­szej jako­ści i sku­tecz­nym działaniu.

Pamiętajcie Kochani, że nie­za­prze­czalną pod­stawą naszego zdro­wia jest dys­cy­plina! Hej!