Porady

Porady

Jestem pod tele­fo­nem codzien­nie mię­dzy 10:00 a 12:00, oprócz week­en­dów. Dzwońcie, ale warun­kiem jest zna­jo­mość moich ksią­żek. Mogę pomóc, wyja­śnić, naprowadzić.

W sytu­acjach wyjąt­ko­wych, np. bar­dzo chore dziecko lub inna poważna sprawa, można dzwo­nić o każ­dej porze.

Mój tele­fon komór­kowy: +48 604 215 386

Moje konto: BZ WBK 81 1090 1258 0000 0001 2089 1325

(dla wpłat zagra­nicz­nych  SWIFT: WBKPPLPP)