Relacja pokursowa i nowa wiadomość

 

Kochani, po ostat­nim kur­sie (12,13) dla począt­ku­ją­cych, zde­cy­do­wa­łam, że kursy te będą obej­mo­wały rów­nież tema­tykę o emo­cjach. Zatem na kursy dla począt­ku­ją­cych mogą zapi­sy­wać się Ci któ­rzy chcą, Ci któ­rzy dopiero zaczy­nają i Ci któ­rzy już gotują, ale na kur­sach jesz­cze nie byli, ani tych, ani tych.

Właśnie na ostat­nim kur­sie, wyraź­nie wyszła potrzeba prze­ro­bie­nia pod­sta­wo­wych wzor­ców, wyni­ka­ją­cych z naszej daty uro­dze­nia. Są to nasze tzw talenty, które wiele nam mówią i pozwa­lają lepiej sie­bie poznać.

Kuchnia Pięciu Przemian, to nie tylko nauka sztuki goto­wa­nia, prze­miana naszych odczuć i ocze­ki­wań sma­ko­wych lecz jed­no­cze­sne prze­wa­la­nie i zmiana naszego myśle­nia, spoj­rze­nia na życie i świat. Będzie dobrze, gdy o tym poga­damy. Doświadczycie moc­nego łubudu, uwol­ni­cie się z lęków, obaw, ocze­ki­wań. Tak się działo na ostat­nim kur­sie.  Na drugi dzień usia­dły przy stole inne twa­rze, uśmiech­nięte swym wnętrzem.

Tym razem zdjęć nie było, nie nadaję się jesz­cze do poka­za­nia :(  i chyba dla­tego zapo­mnie­li­śmy o nich.

W związku z powyż­szym, infor­muję, że naj­bliż­szy kurs 2,3 lipca, będzie emocjonalno/spożywczy :)  Jestem pewna, że jak zwy­kle, każdy wynie­sie tyle ile mu potrzeba w tej chwili. A więc przy­jeż­dżaj­cie, do zobaczenia!