Słowa

12509145_1109935872383824_8242929876389558015_n

 

Słowa pół­noc­no­ame­ry­kań­skich Indian są dla mnie resume i potwier­dze­niem, ale i zro­zu­mie­niem moich wybo­rów w rela­cjach part­ner­skich, szcze­gól­nie ostat­nich paru lat. Turbulencje były i pew­nie jesz­cze będą. Jednak mam abso­lutną pew­ność, że miłość nie znosi pół­środ­ków, że miłość to nasze dłu­gie, cier­pliwe życie, to dawa­nie sie­bie, z zacho­wa­niem swej toż­sa­mo­ści. Jestem spo­kojna. Jestem szczęśliwa.