Świąteczne życzenia

Mamy czas pod­nio­sły, ważny, szcze­gólny. Czas zadumy, reflek­sji — Święta Wielkanocne. Ale jest to jed­no­cze­śnie czas odnowy, nadziei, radości.

Spędźcie ten czas Kochani — abso­lut­nie bez pre­sji — naj­po­god­niej, naj­we­se­lej, naj­ra­do­śniej jak tylko potra­fi­cie! Zostawcie tro­ski, cier­pie­nie, zmar­twie­nia, obawy, na parę godzin wkładając/upychając do worka i zawią­zu­jąc szczel­nie. Bądźcie dla sie­bie mili, szar­manccy, usłużni, tole­ran­cyjni. Niczego nie wyma­gaj­cie, nie naka­zuj­cie. Dajcie sobie pożyć, po pro­stu :)) Przecież nic nie musi­cie! Hej!!!

Ta Wasza Wewnętrzna Dyscyplina — mimo, że chwi­lowa, ale za to z piękną inten­cją — dla rado­ści i bło­go­ści ogółu/innych, zapewni Wam dobre rela­cje z Szefostwem/Niebem — no, jeżeli będzie­cie się sta­rać i na jed­nym razie nie zakoń­czy­cie swej edu­ka­cji w powścią­ga­niu się.

Przyznam, że ta zabawa w poprawianie/ulepszanie sie­bie, daje wiele rado­ści nam samym, buduje naszą moc i siłę dawa­nia. Tworzymy prze­cież punkty, miej­sca rado­ści, które możemy zawsze udo­sko­na­lać i powiększać.