Terminy kursów

Kochani w listo­pa­dzie i grud­niu będzie tylko po jed­nym kur­sie. W listo­pa­dzie 19, 20  w grud­niu zaś 10,11. Zapraszam tych, któ­rzy mogą i chcą przy­je­chać do Centrum na Św. Marcinie. Będziemy roz­wa­żać zimowe jedze­nie, świą­teczne też, a jak będzie taka potrzeba, to i o emo­cje zaha­czymy :)

Warunki takie jak, przy wcze­śniej­szych kur­sach. Zapisy, tele­fon 618 553 294 w godzi­nach 10–17, oprócz weekendów.