Terminy kursów w czerwcu i lipcu

KOCHANI, PODAJĘ TERMINY KURSÓW W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Kurs dla zaawan­so­wa­nych (emo­cje) : 11–12 czerwiec

Kurs dla począt­ku­ją­cych (żywie­nie PP) : 18–19 czerwiec

Kursy odbędą się tra­dy­cyj­nie w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6.

tele­fon 61 855 32 94 (pon-pt, 10–17)

W zależ­no­ści od ilo­ści i rodzaju chęt­nych : 2–3 lipca będzie ter­mi­nem kursu dla zaawan­so­wa­nych o emo­cjach lub o goto­wa­niu według PP.

Na kursy o żywieniu/gotowaniu mogą zgła­szać się wszy­scy, zarówno z małym jak i z dużym sta­żem PPowym, tego nigdy za wiele :) Natomiast decy­zja  o zapi­sie na kurs o emo­cjach, powinna być prze­my­ślana i z wewnętrz­nym zezwoleniem

Dla Waszego i mojego kom­fortu — we wza­jem­nych naszych rela­cjach — pro­szę prze­czy­taj­cie książki, cho­ciaż tak po łep­kach! Z tym prze­sła­niem, zwra­cam się oczy­wi­ście do świe­ży­nek :)

Rozkład zajęć pod­czas kur­sów, ten sam co na poprzed­nich. Przypomnę — kursy roz­po­czy­namy  w sobotę o 9.00 śnia­da­niem. Zajęcia od 10.00 do 19.oo z prze­rwą na obiad i krótki spa­cer. Wieczorem kola­cja i dłu­gie Polaków roz­mowy :)

Na kur­sach nie ma wspól­nego goto­wa­nia, zaję­cia są tylko teo­re­tyczne, plus testy z budo­wa­nia dzien­nego menu. Posiłki na kursy przy­go­to­wuję sama poprzed­niego dnia a mąż jest w tym dziele oczy­wi­ście moją prawą ręką. Paweł/szef jest moim cen­nym doradcą i zaopa­trze­niow­cem, a Ania Jego prawą ręką.

Wszystkich bar­dzo ser­decz­nie zapraszam :))