Tłumaczenia

Kochani, wiele razy pyta­li­ście o tłu­ma­cze­nia, odpo­wia­da­łam, że będą, że cze­kam na wła­ściwą osobę. No i poja­wiła się Agnieszka, od wielu lat miesz­ka­jąca w Londynie, zna­jąca i ceniąca moje książki. Korzysta z nich stale poma­ga­jąc mężowi, dzie­ciom i sobie. W pew­nym momen­cie zapro­po­no­wała, że podej­mie się dzieła tłu­ma­cze­nia, wyda­nia i dys­try­bu­cji ksią­żek. Intencje miała słuszne.

Już uka­zała się w sprze­daży “Filozofia Zdrowia” — zaglą­daj­cie na stronę www.centrumanna.co.uk. Natomiast “Filozofia Życia” powinna poja­wić się w pierw­szej poło­wie kwiet­nia, rów­nież nie­ba­wem “Filozofia Smaku”.

   Filozofia Zdrowia        Filozofia Zycia        Filozofia Smaku