Wydarzenia

Wydarzenia

Zamierzam umieszczać tu kroniki, fotorelacje z naszych spotkań oraz ich terminy. Liczę, że pomału się rozkręcimy i miło będzie tu zaglądać :)

Nowe terminy kursów

Kurs Kuchni Pięciu Przemian

27–29 paź­dzier­nika 2o17 roku

Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie.

Kolejny kurs pod­sta­wowy, dla “świe­ży­nek”, czyli osób roz­po­czy­na­ją­cych swą przy­godę z Kuchnią PP i dla tych, któ­rzy chcie­liby usys­te­ma­ty­zo­wać i roz­sze­rzyć posia­daną już wie­dzę na temat goto­wa­nia według Pięciu Przemian. Wytłumaczone zostaną pod­stawy i zasady, które two­rzą Porządek Rzeczy we Wszechświecie i na Ziemi. Kuchnia Pięciu Przemian pod­lega tym samym regu­łom. Uczestnicy będą mieli oka­zję pytać o wszystko, wymie­niać się doświad­cze­niami z innymi gotu­ją­cymi; jak i roz­wiać wszel­kie swe wąt­pli­wo­ści, poja­wia­jące się szcze­gól­nie na początku pię­cio­prze­mia­no­wej drogi :)

Warunkiem uczest­nic­twa w kur­sie jest pod­sta­wowa zna­jo­mość zasad tej kuchni.

Wypadałoby zatem, prze­czy­tać moje książki: Filozofię Zdrowia, Filozofię ŻyciaFilozofię Smaku. Liczę na to, że Wasza orien­ta­cja w tema­cie, pozwoli nam na dobrą, owocną wymianę myśli i wra­żeń :)

Podczas kursu będą dostępne przy­prawy, książki i nie tylko :) Zadba o to nasz mobilny skle­pik Salci Pieprzyk.

Kurs — kolejny już raz — orga­ni­zuje Monika Buczyłowska :)

Wykłady popro­wa­dzę ja, Anna Ciesielska.

Zgłoszenia przyj­mo­wane są pod nr tele­fonu 500380577

bądź mailowo: mbuczylowska@gmail.com

Koszt kursu — 550zł (koszt obej­muje 2 noc­legi, pełne wyży­wie­nie oraz cenę zajęć/wykładów)

Wpłatę pro­szę uisz­czać na konto:

SIÓDME NIEBO Monika Buczyłowska 101940107631637501000000

Serdecznie Wszystkich zapra­szamy :)

Anna Ciesielska

III Zjazd PP 4–6.08.2017

Kochani, bar­dzo Wam dzię­kuję za III PP-owy Zjazd! 

Dziękuję Wam za przy­by­cie, było Was sporo. Dziękuje za cie­pło i za ser­decz­ność. Dziękuję za wspa­niałą atmos­ferę, za upo­minki, za prze­piękne kwiaty, za cud­nych muzy­kan­tów.
Wasza obec­ność świad­czy o zaan­ga­żo­wa­niu i zaufa­niu do wie­dzy, która Wam prze­ka­zuję. Daje mi pew­ność, że czer­pie­cie z tej wie­dzy peł­nymi gar­ściami. Jesteście szczę­śliwi, bo to Wam służy. Gdy widzę Wasze rado­sne mordy jestem pewna, że to, co robię jest potrzebne. Pomaga mi poko­ny­wać codzienne “progi i bariery “.

Przytulam Was mocno, bywaj­cie, baw­cie się dobrze. Hej! ❤️

(wię­cej zdjęć: https://goo.gl/photos/5qYHZjDQEMLLMrt36)

IMG_8334

IMG_8284
IMG_8289
IMG_8316
IMG_8330
IMG_8319
IMG_8348
IMG_8358
IMG_8370
IMG_8375
IMG_8382
IMG_8398

Kurs Pięciu Przemian 7–9.07.2017

Kochani!

Ogłaszam, że w przy­go­to­wa­niu jest kurs Kuchni Pięciu Przemian, który
odbę­dzie się w dniach 7–9.07.2017, po raz pierw­szy w prze­pięk­nie poło­żo­nym Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.

Kurs będzie kur­sem mie­sza­nym, prze­zna­czo­nym dla osób dopiero roz­po­czy­na­ją­cych swoją przy­godę z Kuchnią Pięciu Przemian (świe­żynki) oraz dla osób doświad­czo­nych w goto­wa­niu tą metodą – chcą­cych zgłę­bić posia­daną już wie­dzę na ten temat oraz słu­żyć radą i doświad­cze­niem oso­bom młod­szym stażem.

Cena kursu 550zł – w cenie ujęte są dwa noc­legi, pełne “cie­siel­skie” wyży­wie­nie (zaczy­na­jąc od piąt­ko­wej cie­płej kola­cji, na nie­dziel­nej popo­łu­dnio­wej kawce koń­cząc) oraz koszty samych wykła­dów (pro­wa­dzo­nych oczy­wi­ście przeze mnie).

Osoby zde­cy­do­wane pro­szę o kon­takt tele­fo­niczny pod nume­rem 500380577 lub mailo­wym: ciesielskiepp@gmail.com

Potwierdzeniem przy­by­cia oraz auto­ma­tycz­nie zagwa­ran­to­wa­niem sobie miej­sca na naj­bliż­szym kur­sie będzie wpłata kwoty 550zł na konto Organizatora:
Siódme Niebo
Monika Buczyłowska
Credit Agricole 10194010763163750100000000

Zapraszam Was gorąco :)

Terminy kursów

Kochani w listo­pa­dzie i grud­niu będzie tylko po jed­nym kur­sie. W listo­pa­dzie 19, 20  w grud­niu zaś 10,11. Zapraszam tych, któ­rzy mogą i chcą przy­je­chać do Centrum na Św. Marcinie. Będziemy roz­wa­żać zimowe jedze­nie, świą­teczne też, a jak będzie taka potrzeba, to i o emo­cje zaha­czymy :)

Warunki takie jak, przy wcze­śniej­szych kur­sach. Zapisy, tele­fon 618 553 294 w godzi­nach 10–17, oprócz weekendów.

Terminy kursów

Kochani, w paź­dzier­niku odbędą się dwa kursy: 8–9 i 22–23. Nie będzie już podziału na kursy dla zaawan­so­wa­nych i świe­ży­nek, bo i tak się mik­su­je­cie. Kto doj­rzał, kto ma potrzebę, kto chce – niech przy­jeż­dża. Zapraszam! Na kur­sie prze­wa­lam wszyst­kich razem i każ­dego z osobna w spra­wach dla Was ważnych.

 

Terminy kursów

Kochani, w sierp­niu zapla­no­wa­łam tylko jeden kurs, dla począt­ku­ją­cych.  Wzięłam pod uwagę już zapla­no­wany czas Waszych urlopów.

Kurs odbę­dzie się 20,21 sierp­nia  w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6. Dzwońcie w godzi­nach 10–17, oprócz week­en­dów — 618 553 294

Jak zwy­kle wyży­wie­nie na miej­scu, pię­cio­prze­mia­nowe, moje. Proponujemy też skromne noc­legi, rów­nież na miej­scu ale potrzebne są śpiwory.

Zaczynamy o godz 9.00 śnia­da­niem a koń­czymy o 19.00 kolacją.

P.s. Na kurs zapra­szam i zaczy­na­ją­cych przy­godę z PP i doświad­czo­nych wyjadaczy.

Zaś 3,4 wrze­śnia odbę­dzie się kurs dla zaawan­so­wa­nych o emo­cjach. Wszystkie szcze­góły jak wyżej.

 Kurs dla począt­ku­ją­cych (i doświad­czo­nych znaw­ców PP) odbę­dzie się 17,18 wrze­śnia. Wszystkie szcze­góły jak wyżej.

Program II Zjazdu PPowców

Kochani, poni­żej przy­bli­żony pro­gram naszego zjazdu w Puszczykowie. Intencją naszą jest, by całość prze­bie­gała natu­ral­nie, spon­ta­nicz­nie. Bez sztyw­nych ram cza­so­wych, odgór­nych naka­zów, zaka­zów, ocze­ki­wań… By było wła­śnie tak, jak ma być, czyli rado­śnie :)
Tym razem nie będziemy obie­rać, kroić, sma­żyć i goto­wać! Posiłki przy­go­tuje obsługa, według poda­nych przez nas przepisów.
Pani Ania będzie krą­żyć w pobliżu w godzi­nach cał­ko­wi­cie nie­okre­ślo­nych, będzie wynu­rzać się z pusz­czy i w niej zni­kać :) Na pewno będzie dawała wcze­śniej cynk, że się zbliża.
A my będziemy śpie­wać, bie­sia­do­wać, wspo­mi­nać, opo­wia­dać, dzie­lić się sobą i dopiesz­czać się, ale nie kuli­nar­nie :)
Będzie do naszej dys­po­zy­cji pro­fe­sjo­nalna foto­grafka, która uwieczni wszyst­kie ważne chwile.
OTO PLAN:
PIĄTEK 15.07.2016
Dzień startu :) Zjeżdżają się ci, któ­rzy mają zare­zer­wo­wane noc­legi. Mogą poja­wić się już po połu­dniu. Wieczorem będzie cie­pły posi­łek. Ponieważ w poko­jach są lodówki, może­cie przy­wieźć swoje sma­ko­łyki. Chwile zapo­zna­nia, roz­lo­ko­wa­nia, obej­rze­nia oko­licy i … odro­bina wytchnie­nia — niech każdy robi to, na co ma ochotę :)
SOBOTA 16.07.2016
To Dzień Główny Zjazdu :)
Śnia­da­nie godz. 8.00–9.00
Po śnia­da­niu pro­po­nu­jemy krót­kie pre­lek­cje naszych pasjo­na­tów, któ­rzy opo­wie­dzą czym się zaj­mują, oprócz goto­wa­nia :) Chcemy, by zapre­zen­to­wały się osoby, które robią COŚ, czym chcia­łyby się pochwa­lić, poopo­wia­dać o swo­jej pasji, o tym kim są, skąd pocho­dzą i co wno­szą do dorobku tego świata ;) Podumajcie, przy­go­tuj­cie coś… Zgłaszajcie do nas swe pro­po­zy­cje, chcemy stwo­rzyć listę pozy­tyw­nie zakrę­co­nych PPowców.
Pierwsza pochwali się Asia z Gdańska :) Wprowadzi zain­te­re­so­wa­nych w zagad­nie­nia metody TRE, poda lite­ra­turę, poopo­wiada o ćwi­cze­niach ze swo­jej per­spek­tywy — jako doświad­czo­nego tre­nera. Po czę­ści teo­re­tycz­nej będzie można uzy­skać prak­tyczne wskazówki.
Proponujemy też kon­kurs na naj­cie­kaw­szą, naj­bar­dziej dow­cipną, Waszą PPową histo­ryjkę. Nagroda główna to bla­cha ser­nika z pieca sze­fo­wej. Pani Ania twier­dzi, że to naj­lep­szy ser­nik świata (ser­nik Wandy) i dla­tego, żeby nie kusić losu — nie pie­cze go pra­wie w ogóle, bo zjada go pro­sto z bla­chy, jesz­cze ciepły!!
Do połu­dnia będą się zjeż­dżać i scho­dzić jed­no­dniowcy, czyli ci, któ­rzy nie śpią w Ośrodku. Radośnie i gło­śno, będziemy wszyst­kich witać!
Obiad pro­po­nu­jemy o godz 14 , a po obie­dzie mały godzinny odpoczynek.
Po połu­dniu dal­szy ciąg spo­tkań, powi­tań, opo­wia­dań. Szefowa obie­cała, że przy­nie­sie zdję­cia kur­sowe sprzed lat! Będzie co wspo­mi­nać :)
Wieczorem zapra­szamy na ogni­sko i gril­lową kola­cję. Koło pół­nocy będzie jesz­cze coś na ciepło:)
NIEDZIELA 17.07.2016
Ok. 9.00 śniadanie.
Po śnia­da­niu czas prze­wi­dziany na dosy­pia­nie i liza­nie ran po noc­nych sza­leń­stwach ;) Ostatnie roz­mowy, wymiana kon­tak­tów i w drogę :)
Jeszcze nie jest za późno… by wpi­sać się na listę i zgło­sić swoje uczest­nic­two. Nie myśl­cie za długo, szast, prast i … niech się dzieje!!! :)

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!

 

Relacja pokursowa i nowa wiadomość

 

Kochani, po ostat­nim kur­sie (12,13) dla począt­ku­ją­cych, zde­cy­do­wa­łam, że kursy te będą obej­mo­wały rów­nież tema­tykę o emo­cjach. Zatem na kursy dla począt­ku­ją­cych mogą zapi­sy­wać się Ci któ­rzy chcą, Ci któ­rzy dopiero zaczy­nają i Ci któ­rzy już gotują, ale na kur­sach jesz­cze nie byli, ani tych, ani tych.

Właśnie na ostat­nim kur­sie, wyraź­nie wyszła potrzeba prze­ro­bie­nia pod­sta­wo­wych wzor­ców, wyni­ka­ją­cych z naszej daty uro­dze­nia. Są to nasze tzw talenty, które wiele nam mówią i pozwa­lają lepiej sie­bie poznać.

Kuchnia Pięciu Przemian, to nie tylko nauka sztuki goto­wa­nia, prze­miana naszych odczuć i ocze­ki­wań sma­ko­wych lecz jed­no­cze­sne prze­wa­la­nie i zmiana naszego myśle­nia, spoj­rze­nia na życie i świat. Będzie dobrze, gdy o tym poga­damy. Doświadczycie moc­nego łubudu, uwol­ni­cie się z lęków, obaw, ocze­ki­wań. Tak się działo na ostat­nim kur­sie.  Na drugi dzień usia­dły przy stole inne twa­rze, uśmiech­nięte swym wnętrzem.

Tym razem zdjęć nie było, nie nadaję się jesz­cze do poka­za­nia :(  i chyba dla­tego zapo­mnie­li­śmy o nich.

W związku z powyż­szym, infor­muję, że naj­bliż­szy kurs 2,3 lipca, będzie emocjonalno/spożywczy :)  Jestem pewna, że jak zwy­kle, każdy wynie­sie tyle ile mu potrzeba w tej chwili. A więc przy­jeż­dżaj­cie, do zobaczenia!

 

 

Terminy kursów w czerwcu i lipcu

KOCHANI, PODAJĘ TERMINY KURSÓW W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Kurs dla zaawan­so­wa­nych (emo­cje) : 11–12 czerwiec

Kurs dla począt­ku­ją­cych (żywie­nie PP) : 18–19 czerwiec

Kursy odbędą się tra­dy­cyj­nie w Poznaniu, ul Św. Marcin 29/6.

tele­fon 61 855 32 94 (pon-pt, 10–17)

W zależ­no­ści od ilo­ści i rodzaju chęt­nych : 2–3 lipca będzie ter­mi­nem kursu dla zaawan­so­wa­nych o emo­cjach lub o goto­wa­niu według PP.

Na kursy o żywieniu/gotowaniu mogą zgła­szać się wszy­scy, zarówno z małym jak i z dużym sta­żem PPowym, tego nigdy za wiele :) Natomiast decy­zja  o zapi­sie na kurs o emo­cjach, powinna być prze­my­ślana i z wewnętrz­nym zezwoleniem

Dla Waszego i mojego kom­fortu — we wza­jem­nych naszych rela­cjach — pro­szę prze­czy­taj­cie książki, cho­ciaż tak po łep­kach! Z tym prze­sła­niem, zwra­cam się oczy­wi­ście do świe­ży­nek :)

Rozkład zajęć pod­czas kur­sów, ten sam co na poprzed­nich. Przypomnę — kursy roz­po­czy­namy  w sobotę o 9.00 śnia­da­niem. Zajęcia od 10.00 do 19.oo z prze­rwą na obiad i krótki spa­cer. Wieczorem kola­cja i dłu­gie Polaków roz­mowy :)

Na kur­sach nie ma wspól­nego goto­wa­nia, zaję­cia są tylko teo­re­tyczne, plus testy z budo­wa­nia dzien­nego menu. Posiłki na kursy przy­go­to­wuję sama poprzed­niego dnia a mąż jest w tym dziele oczy­wi­ście moją prawą ręką. Paweł/szef jest moim cen­nym doradcą i zaopa­trze­niow­cem, a Ania Jego prawą ręką.

Wszystkich bar­dzo ser­decz­nie zapraszam :))

Drugi Zjazd, informacji c.d.

Witajcie Kochani,
Obiecałyśmy infor­mo­wać Was na bie­żąco o postę­pach w orga­ni­za­cji naszego spo­tka­nia, mamy zatem kwe­stię wartą uwagi. Po roz­mo­wie z sze­fową ośrodka w któ­rym za chwil kilka przyj­dzie nam bie­sia­do­wać, zakle­pane zostało ogni­sko, piękne, wiel­kie, można wygo­oglo­wać — jest gale­ria — i to wła­śnie ogni­sko z racji swo­jego poten­cjału i gaba­ry­tów ;) przyj­mie i ugo­ści nie­złą sumkę ludzi. Domyślamy się, że będą osoby miej­scowe i z oko­lic Poznania, któ­rym noc­leg nie będzie potrzebny, jak naj­bar­dziej zapra­szamy! Niezbędne jest jed­nak wpi­sa­nie się na listę oraz uisz­cze­nie opłaty za ogni­sko i ewen­tu­alne posiłki. Ten koszt podamy nie­ba­wem, oscy­luje on jed­nak w gra­ni­cach 60zł. Dotyczy także dzieci powy­żej 3 roku życia.
Kochani, mamy dużo pytań o dzieci. Cena — dzieci 3–12 lat płacą połowę stawki. Dzieci star­sze i mło­dzież — stawka doro­sła. Teoretycznie dzieci można zabrać, jed­nak cha­rak­ter imprezy nie jest przy­go­to­wany “pod dzieci” a one jed­nak, wyma­gają opieki. Może warto, zwłasz­cza w kwe­stii malusz­ków, uszczę­śli­wić nimi dziad­ków na week­end? To tylko mała suge­stia, decy­zja oczy­wi­ście Wasza :)
No i dzia­łamy dalej!
Trzymajcie się cie­pło :)
Monika & Imbirka77